Badatelské centrum Gymnázium Havlíčkův Brod 27. června 2018

Ve středu 27. června mají žáci naší školy možnost navštívit badatelské centrum a vyzkoušet si pod vedením pedagogů z gymnázia pozorování na různých přístrojích. Bude se pracovat na 6 stanovištích.

1. Mikroskopie: Žáci se naučí provádět mikroreliéfovou metodu, která slouží k pozorování struktur na povrchu neprůhledných objektů, a s její pomocí se podívají na povrch těla hmyzu, rostlin a dalších objektů. Při pozorování si vyzkouší pokročilé metody mikroskopického pozorování (Nomarského kontrast, skládání fotografií) na špičkovém mikroskopu Olympus BX53. Pokud si žáci budou chtít odnést zhotovené mikrosnímky, pak je nutné donést si vlastní USB disk.  

2. Spektrometr: Žáci se seznámí s využitím metody infračervené spektroskopie při identifikaci známých i neznámých chemických látek, následně provedou vlastní stanovení vzorků různých druhů olejů a vyzkouší své dovednosti při přípravě a analýze kapalných vzorků složitějších organických látek. Pokud si žáci budou chtít odnést snímky naměřených IR - spekter, pak je nutné donést si vlastní USB disk.

3. Vlastnosti světla:  Žáci se seznámí s principem konstrukce Keplerova dalekohledu. Na demonstrační soupravě pro paprskovou optiku znázorní šíření paprsků při průchodu dalekohledem. Následně samostatně (s pomocí návodu) sestaví Keplerův dalekohled na optické lavici a provedou pozorování vhodného objektu.

4. Fotoelektrický jev: Žáci budou seznámeni s principem fotoelektrického jevu. Poté se budou pozorovat vlastnosti fotoelektrického jevu v závislosti na vlnové délce použitého zdroje záření.

5. Analýza vzorků: Žáci se naučí zjišťovat obsah bílkovin například v peří, bílku z vajíčka, mléku, apod.

6. Digitální částicová kamera: Žákům bude představena digitální částicová kamera a možnosti jejího využití v praxi. Žáci se seznámí pojmem radioaktivita, radioaktivní záření a jeho druhy aúčinky. Nakonec budou žáci společně s vyučujícím zkoumat prostupnost radioaktivního záření různými materiály.

Z předchozích let máme zkušenost, že činnosti na všech stanovištích jsou velmi zajímavé a pro žáky přínosné. Díky gymnáziu si mohou vyzkoušet pozorování a měření na přístrojích, které si vzhledem k jejich vysoké ceně škola nemůže dovolit (např. cena vysokorychlostní kamery je cca 650 000 Kč).