Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018

Již začátkem školního roku si škola vybrala společné téma pro říjnový týden mezipředmětových vztahů - volba byla jednoduchá vzhledem k tak významnému výročí.

Rok 2018 je významným mezníkem v našich dějinách. Slavíme sté výročí od vzniku samostatného Československa. Chtěli jsme, aby si žáci uvědomili, co všechno se během sta let u nás událo, které významné osobnosti české vědy, techniky, politiky, umění, literatury a dalších oborů proslavily naši zemi v Evropě i ve světě, proto jsme se rozhodli, že toto výročí využijeme jako téma pro říjnový týden mezipředmětových vztahů na 1. i 2. stupni. Tento týden proběhl od 22. října do 26. října 2018 a téma stoletého výročí se prolínalo napříč všemi předměty.

V českém jazyce se např. četla a rozebírala vlastenecká literatura, deváťáci se v úvaze zamýšleli nad tématy národní hrdosti a vlastenectví a všichni žáci 2. stupně psali přání naší republice k výročí, která jsou zavěšená na „stromě vzkazníku“. V matematice a informatice žáci využívali desetinná čísla v kontextu měny nástupnického státu, zabývali se národnostním složením obyvatelstva při vzniku ČSR a zpracovávali data o populaci v Československu do tabulek a grafů. V hodinách zeměpisu hledali informace k našim významným vědcům, kteří zkoumali planetu Zemi, sledovali územní vývoj a změny v letech 1918 – 1993, zjišťovali, kteří významní Čechoslováci žili, příp. stále žijí v Americe. V dějepise jsme si připomněli významné mezníky našich dějin, seznámili se s československými a českými prezidenty a dalšími osobnostmi našich dějin. V anglickém jazyce se žáci v nižších ročnících seznamovali formou hlavolamů a puzzle s anglickými názvy významných míst naší republiky, ve vyšších ročnících psali životopisy významných Čechů. V německém jazyce ve vyšších ročnících poznávali zajímavosti a významná místa naší vlasti. Ve výchově k občanství byly hodiny věnovány vývoji vlajky, našim státním symbolům a ústavním zákonům. V přírodopise se žáci zaměřili na významné osobnosti v oblasti vědy. V chemii si rozšířili znalosti v oblasti bojových látek během války a objevení trhaviny. Ve fyzice např. počítali průměrnou rychlost vlaku na trati Humpolec – Lípa v letech 1918 a 2018, věnovali se budování elektrické sítě v mladém Československu a osobnosti Františka Křižíka a elektrickému výboji v jeho službách. Hodiny hudební výchovy byly zaměřené na vznik československé hymny. Ve výchově ke zdraví se zamýšleli nad rodinou před sto lety, diskutovali o nemocech a očkování. Ve výtvarné výchově vznikaly portréty významných osobností ve stylu pop-art, tématem byl také design a logo ke vzniku ČSR.

Ani první stupeň nezůstal pozadu – prvouka s vlastivědou se nesly v duchu státních symbolů, výtvarná výchova na tyto předměty navázala trikolorou a státními znaky.

Ve všech předmětech i ročnících žáci pracovali se zájmem a aktivně se zapojovali do činností spjatých se zvoleným tématem. Dozvěděli se řadu zajímavých informací a uvědomili si, že můžeme být na naše předky i současníky opravdu hrdi.

 zapsala Mgr. Božena Kučerová

Oslavy výročí 1...
Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018 Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018
Oslavy výročí 1...
Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018 Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018
Oslavy výročí 1...
Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018 Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018
Oslavy výročí 1...
Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018 Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018
Oslavy výročí 1...
Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018 Oslavy výročí 100 let České republiky na naší škole - podzim 2018