Kritéria pro přijetí dětí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018 – 2019

Ve školním roce 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace otevře jednu první třídu s počtem 30 žáků (maximální povolený počet se souhlasem zřizovatele je 34 žáků).

V případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků v jedné první třídě základní školy se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

          1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy

               2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

             3. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový odvod této školy) se bude pořadí stanovovat následovně:

·         přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává

·         podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším

Vysvětlivky:

1)      Školský obvod MŠ Lípa je tvořen obcemi, které mají s obcí Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání. Jedná se o tyto obce: Lípa. Petrkov,

      Dobrohostov, Chválkov – části tvořící obec Lípa, dále Kochánov, Květinov, Michalovice, Úhořilka

      2)      Obce mimo školský obvod MŠ Lípa jsou ostatní obce s předností obcí, odkud přichází žáci do naší základní školy tj. Suchá, Svatý Kříž, Okrouhlička, Chyška,

            Michalovice, případně Šmolovy

V Lípě dne 21. 2. 2018 vydala

........................v. r. ..............................

 

Mgr. Věra Vítková

ředitelka školy

 

 .