Kritéria pro přijetí dětí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020 – 2021

Ve školním roce 2020/2021 Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace otevře jednu první třídu s počtem 30 žáků (maximální povolený počet se souhlasem zřizovatele je 34 žáků).

V případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků v jedné první třídě základní školy se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy

2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový odvod této školy) se bude pořadí stanovovat následovně:

  • přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává
  • podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším
  • ození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladší

       Vysvětlivky:          

1)      Školský obvod ZŠ, MŠ Lípa je tvořen obcemi, které mají s obcí Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání.

 Jedná se o tyto obce: Lípa. Petrkov, Dobrohostov, Chválkov – části tvořící obec Lípa, dále Kochánov, Květinov, Michalovice, Úhořilka,

 Okrouhlička

 2)      Obce mimo školský obvod ZŠ, MŠ Lípa jsou ostatní obce s předností obcí, odkud přichází žáci do naší základní školy.

 Jedná se o tyto obce: Suchá, Svatý Kříž, Chyška, případně Šmolovy

 

 

V Lípě dne 3. 2. 2020 vydala

......................... v. r. ..............................

 

Mgr. Věra Lacinová Vítková

ředitelka školy

 

 .