V rámci Výzvy č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP škola realizuje

 Podpora vzdělávání – škola Lípa,

 CZ,02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004556,

 který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt, který realizujeme od 1. 2. 2017, je zaměřen na kombinaci následujících témat a cílů: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, personální podpora vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.