Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro rok školní rok 2020 - 2021

Zásady pro tvorbu kritérií:

 1)      zpravidla mohou být přijaty děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 let věku

 2)      zákonnou přednost mají děti předškolního věku tj. ty, které se dostaví v následujícím roce k zápisu, včetně dětí s odkladem školní docházky

 3)      při výběru bude přihlíženo k tomu, zda dítě má sourozence v naší mateřské nebo základní škole, a to zejména u dětí z obcí mimo školský obvod mateřské školy

 4)      nelze přijmout dítě, které nemá povinné očkování

 Podle těchto zásad vydávám tato kritéria. Děti budou přijímány v tomto pořadí:

 1)      Děti předškolního věku – ze školského obvodu školy

 2)      Děti ze školského obvodu školy, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 4 let věku

 3)      Děti ze školského obvodu školy, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku 

 4)      Děti předškolního věku – z obcí mimo školský obvod školy

 5)      Děti z obcí mimo školský obvod, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 4 let věku

 6)      Děti z obcí mimo školský obvod, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku

 7)      Děti ze školského obvodu školy, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 2 let věku

 8)      Děti z obcí mimo školský obvod, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 2 let věku

 Vysvětlivky:

 1)      Školský obvod ZŠ, MŠ Lípa je tvořen obcemi, které mají s obcí Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání. Jedná se o tyto obce:

        Lípa. Petrkov, Dobrohostov, Chválkov – části tvořící obec Lípa, dále Kochánov, Květinov, Michalovice, Úhořilka

 2)      Obce mimo školský obvod ZŠ, MŠ Lípa jsou ostatní obce s předností obcí, odkud přichází žáci do naší základní školy tj. Suchá, Svatý Kříž,

       Okrouhlička, Chyška, případně Šmolovy

 

V Lípě dne 30. 1. 2020 vydala

........................v. r. ..............................

 

Mgr. Věra Lacinová Vítková

ředitelka školy