Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021- 2022

 

Zásady pro tvorbu kritérií:

1)      zpravidla mohou být přijaty děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 3 let věku

2)      zákonnou přednost mají děti předškolního věku tj. ty, které se dostaví v následujícím roce k zápisu, včetně dětí s odkladem školní docházky

3)      při výběru bude přihlíženo k tomu, zda dítě má sourozence v naší mateřské nebo základní škole, a to zejména u dětí z obcí mimo školský obvod mateřské školy

4)      nelze přijmout dítě, které nemá povinné očkování

 

Podle těchto zásad vydávám tato kriteria. Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1)      Děti předškolního věku – ze školského obvodu MŠ

2)      Děti předškolního věku – z obcí mimo školský obvod MŠ

3)      Děti ze školského obvodu MŠ, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 4 let věku

4)      Děti ze školského obvodu MŠ, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku

5)      Děti z obcí mimo školský obvod, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 4 let věku

6)      Děti z obcí mimo školský obvod, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku

7)      Děti ze školského obvodu MŠ, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 2 let věku

8)      Děti z obcí mimo školský obvod, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 2 let věku

Vysvětlivky:

1)      Školský obvod MŠ Lípa je tvořen obcemi, které mají s obcí Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání. Jedná se o tyto obce: Lípa. Petrkov, Dobrohostov, Chválkov – části tvořící obec Lípa, dále Kochánov, Květinov, Michalovice, Úhořilka

2)      Obce mimo školský obvod MŠ Lípa jsou ostatní obce s předností obcí, odkud přichází žáci do naší základní školy tj. Suchá, Svatý Kříž, Okrouhlička, Chyška, … .

 

 

V Lípě dne 22. 3. 2021 vydala

......................................................

 

Mgr. Věra Vítková

ředitelka školy