Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

NOVODOBÉ DĚJINY

V letech 1973, 74 byla provedena oprava stávající budovy a v r. 1975 se začalo s přístavbou školy. Tím škola získala 3 velké třídy, kabinety, šatny, kotelnu a byt. Nově vybudovaná škola byla otevřena 1. září 1977. Od září 1978 byla na zdejší škole otevřena školní družina.

31. srpna 1981 byla provedena kolaudace nové školní jídelny, čímž byly vytvořeny podmínky pro kvalitní stravování žáků, kteří se do této doby stravovali v místním pohostinství. Dalším výrazným krokem ve vytváření podmínek pro výchovu dětí bylo otevření nové mateřské školy v roce 1991. Tím se uvolnila 1 kmenová učebna i pro základní školu, protože od roku 1978 byla jednotřídní MŠ umístěna v budově školy. Přízemí mateřské školy je využíváno základní školou.Jsou zde umístěny učebna 1. třídy a místnost školní družiny, odborná učebna šití a cvičná školní kuchyňka, která byla plně dovybavena v roce 1996.

Od školního roku 1996 - 97 se prodlužuje povinná školní docházka z osmi na devět let. I. stupeň základní školy tvoří 1.-5. ročník, II. stupeň tvoří 6.-9. ročník. Od roku 1995 si mohou žáci naší školy své poznatky upevňovat a rozšiřovat v moderně vybavené učebně - studovně, která je zřízena v I. patře školní budovy.Má sloužit zejména k tomu, aby se žáci dokázali orientovat v množství informací a dokázali je zpracovávat tím nejracionálnějším způsobem.

K 1. listopadu 1996, jako dar ke 100. výročí otevření stávající budovy školy, byla otevřena nová školní tělocvična. Projekt vypracovala firma Bau- projekt Havlíčkův Brod, stavbu provedla firma STAVBA - První stavební společnost s.r.o. Havlíčkův Brod. Stavba byla zahájena v listopadu 1995. Výstavbou tělocvičny se tak nejen výrazně zlepšily podmínky pro vlastní výuku tělesné výchovy, ale i podmínky pro rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže v době jejich volna. V nástavbě sociálního zařízení tělocvičny jsou vytvořeny podmínky pro vybudování nových školních dílen s kabinetem, skladem materiálu a 1 učebny.

Školní areál tak dostává postupně svoji podobu, o které snili již naši předchůdci. Bude proto záležet nejen na současné, ale zejména na dalších generacích, aby v tomto díle pokračovaly a dokázaly, že jim není lhostejná budoucnost našeho národa, na níž se budou podílet také žáci naší školy.

Rok 2021 - dokončení přístavby, která spojila všechny tři budovy základní školy

V sobotu 18. 9. 2021 se na naší škole uskutečnil den otevřených dveří. Tentokrát byl pro nás výjimečný, neboť jsme se chtěli ještě o trochu více než obvykle podělit s rodiči, bývalými žáky i vámi, kteří už sledujete naši školu pouze zpovzdálí, o radost z nových učeben, šaten, sociálních zařízení, dílen, kabinetů…..zkrátka z celé nové přístavby. Naše škola prošla za posledních několik let celou řadou zásadních stavebních změn a úprav. Počínaje otevřením nového sportovního areálu, přes vznik nové třídy ze školního bytu a radikální zásahy ve staré části školy, ke kterým nás donutila přítomnost dřevomorky, až po největší událost, kterou bezesporu bylo propojení tří budov školy a vznik nového zázemí pro žáky i učitele. Na přípravách i samotném průběhu dne otevřených dveří se s námi podíleli ve velké míře žáci naší školy.  Ve vstupní hale většinu návštěvníků zaujaly šatní skříňky, na jejichž čelech jsou umístěny velkoformátové fotografie z různých koutů Vysočiny, jejichž autorem je Vladimír Kunc. Zájemci o prohlídku školy obdrželi v těchto prostorech pohlednici s logem a fotografiemi naší školy, informační brožurku a drobné dárečky, které vyrobili naši žáci.

V rámci této akce mohli návštěvníci zhlédnout původní i nové učebny, měli možnost nahlédnout do školních kronik a zavzpomínat u starých i novějších fotografií či sestříhaných videozáznamů ze školních akcí. Ve třech nových odborných učebnách se mohli seznámit s moderními pomůckami, které se využívají při výuce přírodopisu, chemie, fyziky, informatiky a jazyků. Zpestřením pro návštěvníky byla i možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaných prostor školních jídelny, kde pro ně bylo nachystáno i drobné občerstvení.

zapsala Mgr. Jaroslava Kandrová

Bohuslav Reynek - 130 let od narození- květen 2022

Dne 31. května uplynulo 130 let od narození Bohuslava Reynka. Tento významný český básník, překladatel, malíř a grafik se narodil v nedalekém Petrkově, kde také 28. září 1971 zemřel. Ve 20. - 30. letech žil střídavě v Petrkově a ve francouzském Grenoblu, odkud pocházela jeho manželka překladatelka a básnířka Suzanne Renaudová. Spolu měli dva syny - Jiřího a Daniela. Ve 2. polovině 30. let se rodina nastálo vrátila do Petrkova. Bohuslav Reynek začínal jako překladatel francouzské a německé poezie, později píše vlastní poezii, maluje a tvoří grafické listy s přírodními a biblickými náměty. Po celý život žila rodina velmi skromně, v souladu s přírodou. Reynkova úcta k prostému životu, lásce a přírodě se odráží v uměleckých dílech, která však nesměla být od konce 40. let až do poloviny 60. let vydávána ani vystavována. Plného uznání se panu Reynkovi dostalo až po jeho smrti, po pádu komunismu roce 1989.

Naše škola se může od poloviny roku 2001 pyšnit ve svém názvu jménem tohoto významného umělce. Velmi se o to zasloužil bývalý ředitel školy PaedDr. Antonín Gerža, který se dobře znal se syny Jiřím a Danielem Reynkovými. Oba školu několikrát navštívili a žáci každoročně navštěvovali petrkovský zámeček, kde oba bratři až do své smrti v roce 2014 pobývali, besedovali s nimi a dozvídali se zajímavosti ze života jejich otce. Bohuslava Reynka si připomínáme ve škole výstavkou jeho literárních prací, každým rokem se koná projektový den s názvem Den Bohuslava Reynka, žáci s třídními učitelkami chodí do Petrkova k zámečku, putují naučnou stezkou Bohuslava Reynka a seznamují se s touto výjimečnou osobností.

zapsala Mgr. Božena Kučerová