NOVODOBÉ DĚJINY

      V letech 1973, 74 byla provedena oprava stávající budovy a v r. 1975 se začalo s přístavbou školy. Tím škola získala 3 velké třídy, kabinety, šatny, kotelnu a byt. Nově vybudovaná škola byla otevřena 1. září 1977. Od září 1978 byla na zdejší škole otevřena školní družina.

      31. srpna 1981 byla provedena kolaudace nové školní jídelny, čímž byly vytvořeny podmínky pro kvalitní stravování žáků, kteří se do této doby stravovali v místním pohostinství. Dalším výrazným krokem ve vytváření podmínek pro výchovu dětí bylo otevření nové mateřské školy v roce 1991. Tím se uvolnila 1 kmenová učebna i pro základní školu, protože od roku 1978 byla jednotřídní MŠ umístěna v budově školy. Přízemí mateřské školy je využíváno základní školou.Jsou zde umístěny učebna 1. třídy a místnost školní družiny, odborná učebna šití a cvičná školní kuchyňka, která byla plně dovybavena v roce 1996.

      Od školního roku 1996 - 97 se prodlužuje povinná školní docházka z osmi na devět let. I. stupeň základní školy tvoří 1.-5. ročník, II. stupeň tvoří 6.-9. ročník. Od roku 1995 si mohou žáci naší školy své poznatky upevňovat a rozšiřovat v moderně vybavené učebně - studovně, která je zřízena v I. patře školní budovy.Má sloužit zejména k tomu, aby se žáci dokázali orientovat v množství informací a dokázali je zpracovávat tím nejracionálnějším způsobem.

      K 1. listopadu 1996, jako dar ke 100. výročí otevření stávající budovy školy, byla otevřena nová školní tělocvična. Projekt vypracovala firma Bau- projekt Havlíčkův Brod, stavbu provedla firma STAVBA - První stavební společnost s.r.o. Havlíčkův Brod. Stavba byla zahájena v listopadu 1995. Výstavbou tělocvičny se tak nejen výrazně zlepšily podmínky pro vlastní výuku tělesné výchovy, ale i podmínky pro rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže v době jejich volna. V nástavbě sociálního zařízení tělocvičny jsou vytvořeny podmínky pro vybudování nových školních dílen s kabinetem, skladem materiálu a 1 učebny.

      Školní areál tak dostává postupně svoji podobu, o které snili již naši předchůdci. Bude proto záležet nejen na současné, ale zejména na dalších generacích, aby v tomto díle pokračovaly a dokázaly, že jim není lhostejná budoucnost našeho národa, na níž se budou podílet také žáci naší školy.