OBSAH
1 Úvod a legislativa ..................................................................................................................................... 2
1.1. Preventivní program vychází z následujících dokumentů MŠMT: .......................................................... 2
2 Analýza současného stavu ....................................................................................................................... 2
3 Cíle primární prevence sociálně patologických jevů ................................................................................. 2
3.1. Dlouhodobé cíle naší školy: .................................................................................................................... 2
3.2. Střednědobé cíle: ................................................................................................................................... 3
3.3. Krátkodobé cíle: ..................................................................................................................................... 3
4 Pedagogičtí pracovníci a prevence ........................................................................................................... 3
4.1. Ředitel školy ........................................................................................................................................... 3
4.2. Školní metodik prevence ........................................................................................................................ 3
4.3. Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):......................................................................................... 5
4.4. Každý pracovník školy ............................................................................................................................ 5
5 Schránky důvěry ...................................................................................................................................... 5
6 Spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci .................................................................................................. 5
7 Seznam spolupracujících subjektů a předmět činnosti ............................................................................. 5
8 Nabídka zájmových útvarů ....................................................................................................................... 6
9 Projekty ................................................................................................................................................... 7
9.1. Kurz první pomoci pro žáky 8. ročníku ................................................................................................... 7
9.2. Program Zdravá 5 .................................................................................................................................. 7
10 Pravidelné školní akce ............................................................................................................................. 7
11 Besedy v rámci prevence ......................................................................................................................... 8
11.1. Výukové programy v rámci preventivního programu pro I. stupeň ZŠ: ................................................ 8
11.2. Výukové programy v rámci preventivního programu pro II. stupeň ZŠ: ............................................... 8
11.3. Výukové programy BESIPu: .................................................................................................................. 8

Úplné znění ke stažení zde