Výchovný poradce  

(oblast výchovy a vzdělávání, kariérové poradenství)

Mgr.Božena Kučerová
Konzultační hodiny:

čtvrtek 12:30-16:00

jinak kdykoliv po ústní či telefonické domluvě

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradenské služby školy se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci sociálně – patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, integraci žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Systematicky probíhá spolupráce s MŠ - konzultace rodičů a dětí v předškolním vzdělávání a výchově.

Poradenské služby na škole zajišťují:

  • výchovný poradce – zároveň spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, a to pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC)
  • školní metodik prevence
  • třídní učitelé
  • učitelé výchovných předmětů (výchova k občanství, svět práce)

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje po poskytnutí podpůrných opatření.

Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola zajišťuje nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně škola zpracovává plán pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpracovává škola individuální vzdělávací plán (IVP). Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s PPP a SPC.

Žádost o individuální vzdělávací plán naleznete ZDE

Formulář informovaného souhlasu je ke stažení ZDE

Význam rozvoje řeči

Pravidelně (již několik let) je v mateřské škole a na prvním stupni základní školy realizována logopedická péče. Vzhledem k stále narůstajícímu počtu dětí s poruchami komunikačních schopností bych chtěla upozornit rodiče na skutečnost, že především na výchovném prostředí záleží, zda se řeč rozvíjí přirozeně správně. Zajištění dostatečného množství a kvality podnětů je v plné kompetenci rodičů.

V současné době není většinou problém dát dítěti různé druhy hraček. Kamenem úrazu je však čas, který musíme dítěti věnovat, pokud chceme, aby pro něj byly hračky užitečné a přispívaly k jeho rozvoji. Nestačí např. před dítě položit autíčko a říci mu, aby si hrálo. Je třeba si k dítěti sednout, ukázat mu, jaké autíčko vydává zvuky, jak jede, zatáčí a parkuje. Svým cíleným chováním podněcujeme a povzbuzujeme dítě k činnosti. Pokud dítěti čteme nebo vyprávíme pohádky a příběhy, vybízíme ho k myšlenkové aktivitě. Dítě si ve své mysli dotváří příběh podle svých představ a zkušeností. Kdykoliv můžeme čtení nebo vyprávění přerušit, prohlédneme si společně obrázky, vysvětlíme nejasnosti. Dítě si prostřednictvím našeho dialogu osvojuje vyjadřovací prostředky a formuluje vlastní myšlenky. Máme možnost jeho řeč aktivně budovat a rozvíjet. Poskytujeme mu tím základy tvořivého myšlení, které bude potřebovat v budoucnu.

Toto všechno mu nemůže zajistit sledování televize nebo počítače. Při pasivním sledování obrazovky je dítě zahlceno nepřiměřeným množstvím vjemů z obrazovky, na které není dětský mozek ještě zralý. Dochází proto ke snižování kapacity paměti, poruchám pozornosti a obtížím při vyjadřování.

Zvládnutí přiměřených jazykových, řečových a komunikativních dovedností je sledováno také při zápisu do prvního ročníku základní školy. Dítě by mělo správně vyslovovat všechny hlásky, ve větách a většinou gramaticky správně má popsat situaci, vyprávět příběh, přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, jeho pasivní i aktivní slovní zásoba by měla být přiměřená.

Pokud předškolní dítě nesprávně vyslovuje některé hlásky, případně se u něj projevují obtíže ve zvládání přiměřených jazykových a komunikativních dovedností, je nejvyšší čas obrátit se na odborníka a pod jeho vedením začít s dítětem intenzivně pracovat.

Mgr. Božena Kučerová, výchovný poradce