Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Výchovný poradce  

(oblast výchovy a vzdělávání, kariérové poradenství)

Mgr.Božena Kučerová
Konzultační hodiny:

čtvrtek 12:30-16:00

jinak kdykoliv po ústní či telefonické domluvě

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ke stažení ZDE

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradenské služby školy se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci sociálně – patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, integraci žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Systematicky probíhá spolupráce s MŠ - konzultace rodičů a dětí v předškolním vzdělávání a výchově.

Poradenské služby na škole zajišťují:

  • výchovný poradce – zároveň spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, a to pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC)
  • školní metodik prevence
  • třídní učitelé
  • učitelé výchovných předmětů (výchova k občanství, svět práce)

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje po poskytnutí podpůrných opatření.

Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola zajišťuje nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně škola zpracovává plán pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpracovává škola individuální vzdělávací plán (IVP). Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s PPP a SPC.

Žádost o individuální vzdělávací plán naleznete ZDE

Formulář informovaného souhlasu je ke stažení ZDE

Význam rozvoje řeči

Pravidelně (již několik let) je v mateřské škole a na prvním stupni základní školy realizována logopedická péče. Vzhledem k stále narůstajícímu počtu dětí s poruchami komunikačních schopností bych chtěla upozornit rodiče na skutečnost, že především na výchovném prostředí záleží, zda se řeč rozvíjí přirozeně správně. Zajištění dostatečného množství a kvality podnětů je v plné kompetenci rodičů.

V současné době není většinou problém dát dítěti různé druhy hraček. Kamenem úrazu je však čas, který musíme dítěti věnovat, pokud chceme, aby pro něj byly hračky užitečné a přispívaly k jeho rozvoji. Nestačí např. před dítě položit autíčko a říci mu, aby si hrálo. Je třeba si k dítěti sednout, ukázat mu, jaké autíčko vydává zvuky, jak jede, zatáčí a parkuje. Svým cíleným chováním podněcujeme a povzbuzujeme dítě k činnosti. Pokud dítěti čteme nebo vyprávíme pohádky a příběhy, vybízíme ho k myšlenkové aktivitě. Dítě si ve své mysli dotváří příběh podle svých představ a zkušeností. Kdykoliv můžeme čtení nebo vyprávění přerušit, prohlédneme si společně obrázky, vysvětlíme nejasnosti. Dítě si prostřednictvím našeho dialogu osvojuje vyjadřovací prostředky a formuluje vlastní myšlenky. Máme možnost jeho řeč aktivně budovat a rozvíjet. Poskytujeme mu tím základy tvořivého myšlení, které bude potřebovat v budoucnu.

Toto všechno mu nemůže zajistit sledování televize nebo počítače. Při pasivním sledování obrazovky je dítě zahlceno nepřiměřeným množstvím vjemů z obrazovky, na které není dětský mozek ještě zralý. Dochází proto ke snižování kapacity paměti, poruchám pozornosti a obtížím při vyjadřování.

Zvládnutí přiměřených jazykových, řečových a komunikativních dovedností je sledováno také při zápisu do prvního ročníku základní školy. Dítě by mělo správně vyslovovat všechny hlásky, ve větách a většinou gramaticky správně má popsat situaci, vyprávět příběh, přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, jeho pasivní i aktivní slovní zásoba by měla být přiměřená.

Pokud předškolní dítě nesprávně vyslovuje některé hlásky, případně se u něj projevují obtíže ve zvládání přiměřených jazykových a komunikativních dovedností, je nejvyšší čas obrátit se na odborníka a pod jeho vedením začít s dítětem intenzivně pracovat.

Mgr. Božena Kučerová, výchovný poradce